STUDIA PODYPLOMOWE

logo akademia pomorskaakademia pomorska w słupsku

ІНОЗЕМЦІ / ИНОСТРАНЦЫ / FOREIGNERS

             

R E K R U T A C J A  2 0 1 6 / 2 0 1 7

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów: 2500 zł/za 2 semestry (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta jest kierowana do osób, które swoją przyszłą bądź aktualną karierę zawodową wiążą z formacjami policyjnymi, (Policja, Straży Graniczna, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), zajmującymi się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w Polsce, w krajach członkowskich UE bądź w strukturach europejskiego urzędu policji – Europolu.
  Prawo karne i wykroczeń dla służb mundurowych skierowane jest do osób pracujących bądź planujących podjęcie pracy w służbach mundurowych (służby, straże, inspekcje).
  Słuchacze zapoznają się z zadaniami i uprawnieniami odpowiedniej służby, straży i inspekcji oraz stosowaniem prawa karnego i prawa wykroczeń odpowiadającego wykonywanym zadaniom. Nabędą umiejętności z prawa materialnego i procesowego, m.in. zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ujęcia i zatrzymania osoby, kontroli osobistej i przeszukania, postępowania mandatowego, czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, postępowania przygotowawczego.
  Studia pozwalają na podniesienie kwalifikacji lub zatrudnienie w służbach, strażach i inspekcjach wykonujące zadania z zakresu prawa karnego i wykroczeń (np. Policja, straże gminne, Służba Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa i inne)

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Bezpieczeństwa Narodowego  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Program opracowano w konwencji modułowej umożliwiając słuchaczom wybór w trakcie drugiego semestru studiów jednej lub więcej ze specjalizacji: kryminologia, przestępczość zorganizowana, prawo karne i wykroczeń.
  Kryminologia bazuje na psychologii, psychiatrii, socjologii praz prawie W tym module słuchacze zapoznają się z szeroką pojętą teorią przestępczości, m.in. obraz sprawcy (np. seryjni zabójcy), sylwetka ofiary (np. ofiara zgwałcenia), zachowania patologiczne i dewiacyjne (np. zachowania sadystyczne).
  Moduł kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności dających wysokie kwalifikacje do pracy w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości (np. policja, straż graniczna, służba więzienna, sadownictwo.)
  W module przestępczość zorganizowana słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w obszarze identyfikowania i zwalczania zorganizowanej przestępczości. Nauczą się wykorzystywania metod i technik efektywnego zwalczania grup przestępczych, a także stosowania narzędzi analitycznych oraz wybranych instrumentów z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej wykorzystywanych w identyfikacji form przestępczości zorganizowanej.

   

  Kierownik studiów: dr Tomasz Pączek

  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Doradztwo zawodowe

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: DORADZTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE OŚWIATY [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/370 godz.
  5. Ilość punktów ECTS:    
  6. Koszt studiów:1200 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia  adresowane  są  do  osób  z  wykształceniem  wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub absolwentów innych  kierunków  studiów wyższych,  którzy  legitymują  się  kwalifikacjami  pedagogicznymi. Przede   wszystkim   do nauczycieli,  wychowawców, pedagogów  szkolnych, psychologów, pracowników   placówek   oświatowych,   wychowawczo-resocjalizacyjnych,   poradni psychologiczno –pedagogicznych, a także do osób, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę  z zakresu   problematyki   poradnictwa    i doradztwa   zawodowego. Studia  kształcą nauczycieli  i  pedagogów  w  zakresie  przygotowania  merytorycznego  do prowadzenia  zajęć  z  doradztwa  zawodowego -zgodnie z  rozporządzeniem  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2013r, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe pedagogiczne I  lub  II stopnia lub ukończone  studia  wyższe  I  lub  II  stopnia  na  różnych  kierunkach  nadające kwalifikacje pedagogiczne.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Celem studiów  jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia  roli  doradcy zawodowego i przekazanie teoretycznych oraz prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, uświadomienie specyficznych dla zawodu problemów i zagadnień, zasad  rozwoju  zawodowego  oraz  wykształcenie  lub  usprawnienie  umiejętności  doradczych ułatwiających  pracę  indywidualną  i grupową  uwzględniającą  dynamiczne  zmiany  na  rynku pracy.
  Celem  jest przygotowanie do  udzielania  porad w  zakresie  trafnego  wyboru  zawodu i   dalszego  kształcenia, przygotowanie  uczniów  do podejmowania   adekwatnych   decyzji edukacyjno-zawodowych,  wpływ  na ich    postawy    i myślenie  o własnej  karierze. Studia umożliwiają  słuchaczom  poszerzenie  wiedzy  z zakresu    procesów  psychologicznych,  pedagogicznych,  społecznych,   etycznych,   ekonomicznych  i prawnych  powiązanych z dostosowaniem  zawodowym  oraz  edukacją  zawodową,  jak  również  z doradzaniem   oraz rynkiem pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
  Absolwenci  Podyplomowych  Studiów "Doradztwo zawodowe w systemie oświaty” po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych  absolwentom  studiów  i  wzorów  dyplomów  oraz  świadectw  wydawanych  przez uczelnie, a przez to uzyskują kwalifikacje do:
  •    przygotowania uczniów do podejmowania adekwatnych decyzji edukacyjno-zawodowych, wpływ ani a na ich postawy i myślenie o własnej karierze;
  •    wzmacniania przekonania o słuszności inwestowania we własny rozwój zawodowy;
  •    promowania idei permanentnego uczenia się, stawania się bardziej elastycznym na rynku  pracy i podejmowania nowych wyzwań;
  •    przygotowania rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nich  decyzji edukacyjno-zawodowych;
  •    wspierania nauczycieli w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu;
  •    świadome go przygotowania ucznia do roli pracownika i wejścia na rynek pracy;
  •    systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  •    gromadzenia, aktualizowania i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  •    prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  •    koordynowania działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  •    współpracy z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  •    wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów  kształcenia  przygotowującego  do  zawodu  nauczyciela  oraz  z  Rozporządzeniem  MNiSW  z  dn.  2  listopada  2011r. w  sprawie  Krajowych  Ram  Kwalifikacji  dla  Szkolnictwa Wyższego.
  Perspektywy zawodowe absolwentów
  Zgodnie z  treściami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej (Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach) proponowane studia dają uprawnienia do udzielania porad edukacyjno –zawodowych. Dotyczy to w sposób szczególny: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci Podyplomowych Studiów „Doradztwo  zawodowe w systemie oświaty” uzyskują możliwość pracy  między innymi na stanowiskach  doradców  zawodowych  w szkołach, poradniach   psychologiczno-pedagogicznych,  Centrach  Kształcenia  Praktycznego,  Centrach Kształcenia   Ustawicznego   (kandydaci   z przygotowaniem pedagogicznym)       oraz w Wojewódzkich/Powiatowych  Urzędach  Pracy,  Ochotniczych  Hufcach  Pracy,  ośrodkach pomocy    społecznej. Poza    sferą    budżetową,    możliwość    zatrudnienia i  samozatrudnienia,  doradcy  zawodowi  znajdą    w  agencjach  doradztwa  personalnego i  pośrednictwa  pracy  oraz  w  organizacjach  pozarządowych,  biorących  udział  w  programach aktywnej  walki  z  bezrobociem  czy  przeciwdziałaniu  marginalizacji  społecznej.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Podyplomowe  Studia „Doradztwo zawodowe w systemie oświaty” organizowane są w trybie  niestacjonarnym  w  ramach  trzydniowych  (piątek  po  godzinie  15.30,  sobota  i  niedziela)  lub dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), zgodnie z ustalonym dla studiów harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.
  Kierownik studiów: dr Wiesław Lesner
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Edukacja biblioteczna z technologią informatyczną

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: EDUKACJA BIBLIOTECZNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:Studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów:3 semestry/350 godz.
  5. Ilość punktów ECTS: 61
  6. Koszt studiów: 1200 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, posiadających tytuł magistra lub licencjata
  (Uwaga! Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej – niekonieczne)

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe, złożenie kompletu dokumentów:
  1. Podanie i kwestionariusz [pobierz]
  2. Odpis dyplomu (lub poświadczone na miejscu ksero)
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (dostarczyć osobiście lub listem poleconym z dopiskiem nazwy studiów)

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Skończenie studiów daje kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Obszar nauk humanistycznych      
  Słuchacz będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru humanistyki, jak:  bibliologia i informatologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historia i historia sztuki a także filozofia. Do kształcenia na podyplomowych studiach z zakresu edukacji bibliotecznej najbardziej przystaje bibliologia (jako nauka o książce i jej funkcji społecznej) i informatologia (jako nauka o informacji naukowej i procesach z nią związanych), ale także literaturoznawstwo, zajmujące się analizą i wartościowaniem książek literackich oraz zagadnieniami odbioru czyli czytelnictwem; także kulturoznawstwo zajmujące się różnymi wytworami kultury m.in.. książkami i ich ochroną. Edukacja biblioteczna jest bliska kierunkowi kształcenia w szkołach wyższych  - Informacja naukowa z bibliotekoznawstwem, dla którego od 2007 roku istnieją  standardy kształcenia (zob. Przepisy prawne poz.7), ale wykracza poza te treści, gdyż nastawiona jest na podmiot, jakim są dzieci i młodzież szkolna, podlegający procesowi edukacji i wychowania.
  Obszar nauk społecznych
  Słuchacz kształcąc się dla potrzeb oświaty, przygotowując się do pracy  z dziećmi i młodzieżą szkolną poprzez bibliotekę szkolną – postrzeganą obecnie  w świetle nowych standardów w Unii Europejskiej – jako nie tylko zbiornica   i wypożyczalnia książek, ale przede wszystkim jako dydaktyczna pracownia interdyscyplinarna, ośrodek informacji i  internetowe centrum multimedialne szkoły oraz ważne ogniwo w wychowywaniu poza lekcjami – czerpie z takich dyscyplin należących do obszaru nauk społecznych jak: pedagogika, psychologia, socjologia czy też nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.
  Obszar nauk ścisłych i technicznych
  Blok z zakresu technologii informacyjnej, włączony do kształcenia jako niezbędny  w pracy informacyjnej, dydaktycznej i edukacyjnej  czerpie częściowo   z treści dyscypliny naukowej, jaką jest informatyka, która należy i do dziedziny nauk matematycznych, a zatem do obszaru nauk ścisłych, ale także jest zaliczona do obszaru  nauk technicznych.   Studia Podyplomowe „Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną” są związane w różnym stopniu z kierunkami studiów prowadzonymi w Akademii Pomorskiej takimi jak: kulturoznawstwo, filologia polska i obce (w tym literaturoznawstwo i językoznawstwo), historia, pedagogika, socjologia, filozofia, ale także edukacja techniczno-informatyczna. Treści kształcenia na tych kierunkach należą do obszarów nauk humanistycznych, społecznych ale także ścisłych i technicznych – podobnie jak  kształcenie na Studiach  Podyplomowych „Edukacja Biblioteczna  z Technologią Informacyjną”.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:  

  Zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
  Rekrutacja: w dwóch terminach (semestr letni i semestr zimowy)  na podstawie złożonych dokumentówi kolejności zgłoszeń.
  Warunki ukończenia studiów: zaliczenia z oceną, napisanie  i obrona pracy dyplomowej
  Kierownik studiów:dr Beata Taraszkiewicz
  Kontakt: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel.  do kierownika studiów: 59 84 05 400
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:45

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (dawna nazwa Oligofrenopedagogika) [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe - kwalifikacyjne
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 2 semestry/310 godz. + 120 godz. praktyki
  5. Ilość punktów ECTS:    38
  6. Koszt studiów: 1800 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Osoby ubiegające się na studia podyplomowe muszą być absolwentami studiów I lub II  stopnia,  bądź  jednolitych  magisterskich  przygotowujących  do  wykonywania  zawodu nauczyciela,  albo  też  posiadają  przygotowanie  pedagogiczne.
  Studia  kierowane  są  do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych  m.in.  pedagogów,  psychologów,  socjologów,  posiadających  przygotowanie pedagogiczne,  a  nieposiadających  kwalifikacji  do  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą niepełnosprawną  umysłowo.
  Studia  mają  charakter  kwalifikacyjny,  uprawniając  do  pracy  w placówkach specjalnych  i integracyjnych. Łączna ilość 430 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych odpowiada wymogom rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe pedagogiczne I  lub  II stopnia lub ukończone  studia  wyższe  I  lub  II  stopnia  na  różnych  kierunkach  przygotowujących  do  wykonywania  zawodu nauczyciela,  albo  też  posiadają  przygotowanie  pedagogiczne.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Celem  Studiów jest  wyposażenie  słuchaczy  posiadających przygotowanie  pedagogiczne do  zawodu      nauczyciela/nauczyciela  wychowawcy w kwalifikacje  uprawniające  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych     i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  Oprócz  możliwości  nauczania absolwent  będzie  posiadał  kwalifikacje  rewalidacyjne uprawniające   do   pracy   w placówkach   opiekuńczo-rewalidacyjnych   dla   osób z niepełnosprawnością  intelektualną,  takich  jak  warsztaty  pracy  chronionej  (aktywizacji zawodowej  osób  z niepełnosprawnością),  warsztaty  terapii  zajęciowej,  domy  pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
  Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.
  Studia trwają dwa semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   Edukacji   Narodowej z  dnia  12.03.2009  roku  wyposażają  w  kwalifikacje  uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną.
  Absolwent  studiów  podyplomowych  uzyskuje  świadectwo  ukończenia  studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia  i wymaganej liczby punktów ECTS
  Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów  kształcenia  przygotowującego  do  zawodu  nauczyciela  oraz  z  Rozporządzeniem  MNiSW  z  dn.  2  listopada  2011r. w  sprawie  Krajowych  Ram  Kwalifikacji  dla  Szkolnictwa Wyższego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Moduł I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (160 godz.):
  •    Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (20 godz.)
  •    Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej (20 godz.)
  •    Diagnostyka psychopedagogiczna (20 godz.)
  •    Podstawowe regulacje prawne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną (10 godz.)
  •    Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (20 godz.)
  •    Zasady  metody  pracy  opiekuńczo  wychowawczej,  rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej(20godz)
  •    Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji•(10godz)
  •    Oligofrenopsychologia (10 godz)
  •    Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną(10godz)
  •    Subdyscypliny pedagogiki specjalne (10godz)
  •    Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną(10godz)

  Moduł II: Dydaktyka specjalna (130 godz.):
  •    Dydaktyka specjalna (20 godz.)
  •    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim(30godz), umiarkowanym i znacznym(15godz) oraz głębokim (15godz)
  •    Metodyka zajęć pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością (10 godz)•
  •    Rewalidacja indywidualna (20godz)
  •    Warsztaty terapii zajęciowej(10godz)
  •    Specyfika pracy w grupach integracyjnych(10godz)

  Moduł III: Indywidualne kompetencje zawodowe nauczyciela (140godz):
  •    Praktyka zawodowa (120 godz.)
  •    Seminarium (20 godz.)

   

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

  •    Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów (uzyskanie ocen pozytywnych zgodnie z wymaganiami zapisanymi w sylabusach i podanymi słuchaczom do wiadomości przez osobę prowadzącą zajęcia)
  •    Zaświadczenie o odbyciu praktyk (120h);
  •    Złożenie pracy dyplomowej bez jej obrony i uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez promotora i recenzenta.
  Podyplomowe Studia Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowane są w trybie niestacjonarnym w ramach trzydniowych (piątek po godzinie 15.30, sobota  i  niedziela)  zjazdów  dwa  razy  w  miesiącu  (zgodnie  z  ustalonym  dla  studiów harmonogramem zajęć.) Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów  Westerplatte  64,  gdzie  zabezpieczona  jest  adekwatna  do  potrzeb  baza dydaktyczna.
  Kierownik studiów:    dr Grażyna Durka

   

  Kontakt:    Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
  Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Human resources management

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów:    HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500 zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy pragną zostać profesjonalistami w zakresie zarządzania kadrami. Słuchacz zdobędzie usystematyzowaną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, związaną z nowoczesnym zarządzaniem zasobami i zachowaniami pracowników w organizacji. Nauczy się diagnozować, analizować i rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, stosować nowoczesne metody i narzędzia ułatwiające zarządzanie kadrami, zdobędzie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także organizowania, kierowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów.
  Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom pracować jako specjaliści ds. zarządzania kadrami w nowoczesnym przedsiębiorstwie, umożliwią także pełnienie funkcji kierowniczych w organizacjach funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru  zamieszczonego  na  stronie  internetowej [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie szeroko rozumianego nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Konstrukcja programu realizuje powyższe cele na poziomie organizacji, działu i jednostki. Program przewiduje doskonalenie kompetencji w zakresie najlepszych praktyk HR, które zostaną wsparte warsztatami i treningami umiejętności menadżerskich.  Absolwenci zdobędą doświadczenie m.in. z zakresu rozpoznawania predyspozycji i zdolności pracowników oraz kształtowania umiejętności zarządzania czasem i stresem. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli im na budowanie bardziej przemyślanej kariery zawodowej i sprawniejsze zarządzanie podległymi strukturami.
  Przedmioty:
  •    Podstawy zarządzania
  •    Prawo pracy
  •    Kierowanie zespołem
  •    Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia
  •    Badanie predyspozycji pracowników
  •    Systemy motywacyjne
  •    Wartościowanie pracy i wynagrodzenia pracowników
  •    Zarządzanie czasem pracy
  •    Zarządzanie konfliktami
  •    Badanie predyspozycji pracowników
  •    Równość szans i godzenie życia rodzinnego z zawodowym
  •    Zarządzanie wiedzą
  •    Komunikacja interpersonalna
  •    Rozwój pracowników i zarządzanie talentami
  •    Coaching i mentoring – warsztaty
  •    Zarządzanie projektami w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  •    System informacji personalnej
  •    Marketing personalny
  •    Stres i wypalenie zawodowe
  •    Ocena pracownicza
  •    Ubezpieczenia społeczne
  •    Seminarium  

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Ewa Matuska
  Kontakt:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.edu.pl

 • Komunikacja i negocjacje w administracji i biznesie

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: KOMUNIKACJA I NEGOCJACJE W ADMINISTRACJI I BIZNESIE [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu sprawnej komunikacji i efektywnego zarządzania, negocjacji z klientem i pracownikiem wewnątrz danej organizacji. Studia te zainteresują tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w charakterze mediatora i negocjatora.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru  zamieszczonego  na  stronie  internetowej [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata
  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest to, aby każdy absolwent po ich zakończeniu miał wiedzę, która pozwoli mu na: opisanie komunikacji jako procesu wraz z najważniejszymi modelami, analizowanie poszczególnych stylów komunikacyjnych, wskazując jednocześnie na wynikające z tego konsekwencje, wskazanie korzyści wynikających z zastosowania określonych strategii i technik negocjacyjnych, zaprojektowanie dowolnego spotkania, zebrania, prezentacji.
  Słuchacze zdobędą umiejętności, dzięki którym swobodnie zastosują odpowiednie narzędzia eliminujące bariery komunikacyjne, poprowadzą trudne negocjacje, umiejętnie i skutecznie poradzą sobie w sytuacjach konfliktowych, trudnych, wymagających szybkich decyzji, przeprowadzą profesjonalne prezentacje dla zróżnicowanych wielkościowo grup, zaproponują określone procedury i zasady skutecznego komunikowania się oraz współpracy wewnątrz organizacji, będą zachowywać się w sposób asertywny, rozpoznają i zastosują techniki erystyczne i retoryczne.
  Poza wykładami zajęcia prowadzone będą w sposób warsztatowy, zapewniający słuchaczom szybkie i praktyczne przyswajanie omawianych treści.
  Przedmioty:
  • Proces komunikacji interpersonalnej
  • Komunikacja niewerbalna
  • Asertywność w praktyce
  • Komunikacja uległa, asertywna i manipulacyjna
  • Style komunikowania się – Typologia DISC
  • Erystyka – sztuka prowadzenia sporów
  • Techniki argumentacji
  • Wywieranie wpływu na ludzi
  • Rodzaje, obszary i wymiary negocjacji
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne – teoria i praktyka
  • Techniki negocjacyjne
  • Metody kreatywnego myślenia
  • Przywództwo
  • Komunikacja wewnątrz organizacji
  • Mistrzowie prezentacji – analiza prezentacji Steve’a Jobsa
  • Treningi negocjacji
  • Seminarium

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Ewa Matuska
  Kontakt:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.edu.pl

 • Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe - kwalifikacyjne
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:1600 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne o profilu kulturoznawczo-metodycznym w zakresie nauczania języka kaszubskiego kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) dowolnego kierunku kształcenia, którzy znają w mowie i piśmie język kaszubski.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Absolwenci studiów podyplomowych nauczania języka kaszubskiego otrzymają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu kaszubistyki, tj. języka, literatury, historii, teatru i kultury Kaszub. Absolwenci wydatnie wzbogacają swój warsztat nauczycielski, zarówno w codziennej pracy szkolnej jak i w realizacjach programów pozaszkolnych (np. domy kultury). Absolwenci mają świadomość istnienia oraz umiejętność korzystania z najnowszych tendencji metodycznych w nauczaniu języków (w tym i kaszubskiego), czym rozszerzają merytoryczne i dydaktyczne umiejętności zawodowe. Oprócz tego osoby kończące studia podyplomowe, pogłębiają znajomość technik animacji życia kulturalnego regionu Kaszub, nauczą się korzystać z istniejących już form organizacyjnych (muzea, stowarzyszenia, szkoły) a także będą potrafili tworzyć nowe inicjatywy i nowe grupy środowiskowe, co jest szczególnie ważną kompetencją społeczną. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka kaszubskiego na różnych szczeblch edukacji szkolnej. Dzięki studiom mogą również znaleźć pracę jako animatorzy kultury kaszubskiej w jednostkach samorządowych (świetlice środowiskowe, domy kultury, centra sztuki). Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony będzie program studiów. Absolwenci otrzymają również bezterminowy lub terminowy certyfikat o znajomości języka kaszubskiego (w zależności od rezultatu egzaminu przed Komisją Orzekającą) - konieczny w wypełnianiu pracy nauczyciela języka kaszubskiego - wystawiony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Zajęcia dotyczą metodyki nauczania języka kaszubskiego, kultury Kaszub, aspektów animacji życia artystycznego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela. Przewidywane są wykłady, ćwiczenia, lektoraty, wyjazd studyjny oraz praktyki dydaktyczne, które przyniosą studentom rzetelną i pragmatyczną wiedzę przydatną w nauczaniu języka kaszubskiego.
  Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowany w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
  a) Obszar nauk humanistycznych
  b) Obszar nauk społecznych
  Ad. A) Uczestnicy studiów będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru humanistyki, jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia. Do kształcenia na studiach podyplomowych nauczania języka kaszubskiego najbardziej przystają wyspecjalizowane działy wymienionych dyscyplin naukowych, które za przedmiot biorą sobie analizę i interpretację przejawów tradycji kaszubskiej.
  Ad. B) Uczestnicy studiów ze względu na specyfikę wykonywanej pracy zawodowej będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak pedagogika, socjologia czy komunikacja społeczna. Charakter zajęć naznaczony będzie kwestiami kaszubskimi, które narzucać będą tematykę zajęć.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Zakończenie studiów oraz dyplomy:
  Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole. Jeśli słuchacz studium jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku, natomiast certyfikat o znajomości języka kaszubskiego Komisja Orzekająca Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bezterminowo przyznany certyfikat ze strony ZG ZK-P otrzyma student/ka z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami z egzaminu językowego (75-100 % punktów egzaminacyjnych).
  Egzamin końcowy z języka kaszubskiego:
  1.    Część pisemna (min. 2 godz. lekcyjne) obrazujące kompetencje czytania, pisania, wiedzy i postaw społecznych zdającego słuchacza/ki
  2.    Część ustna w wybranej przez egzaminatorów formie egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego odbywa się według kodyfikacji Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ta właśnie organizacja wydaje również bezterminowy lub terminowy certyfikat znajomości języka kaszubskiego.
  Studia podyplomowe spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś ich program był konsultowany z członkami Rady Języka Kaszubskiego działającej przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
  Kierownik studiów:dr hab. prof. nadzw. Adela Kuik-Kalinowska
  Kontakt: Akademia Pomorska
  Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
  ul. Arciszewskiego 22a
  76-200 Słupsk

 • Logopedia

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: PODYPLOMOWE STUDIA LOGOPEDII OGÓLNEJ [drukuj kartę studiów]
  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/480 godz.
  5. Ilość punktów ECTS: 62
  6. Koszt studiów: 1600 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów:
  • nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia,
  • nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia,
  • podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  O wynikach postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie na studia [pobierz]

  2. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
  3. kwestionariusz osobowy i trzy zdjęcia
  4. zaświadczenie od ortodonty o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych (brak wad zgryzu)

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej pozwalają absolwentom uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych, przy czym dla słuchaczy przystępujących do studiów z dyplomem studiów pierwszego stopnia, uprawnienia dotyczą jedynie możliwości podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
  Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Ma wiedzę z zakresu pedagogicznych, psychologicznych oraz lingwistycznych podstaw logopedii ogólnej. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej, zna procedury i strategie postępowania logoterapeutycznego.  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony jest program studiów.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
  a) obszaru nauk humanistycznych,
  b) obszaru nauk społecznych.
  Ad. A) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru nauk humanistycznych, jak: językoznawstwo (fonetyka i fonologia języka polskiego oraz semantyka, składnia i morfologia języka polskiego), a także logopedia ogólna (wprowadzenie do logopedii, dyslalie – diagnoza i terapia logopedyczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca).
  Ad. B) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, wczesne wspomaganie pedagogiczne, pomoc psychologiczna, rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Warunki ukończenia studiów
  1. realizacja efektów kształcenia założonych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby 62 punkty ECTS
  2. przyjęcie pracy dyplomowej (w formie: pracy pisemnej, szczegółowej prezentacji z opisem merytorycznym lub przygotowanego kompletu pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych z opisem merytorycznym)
  3. zaliczenie praktyki logopedycznej w wymiarze 60 h w wybranej placówce oświatowej (udokumentowanej zaświadczeniem wg podanego wzoru) *

  * praktyka logopedyczna odbywa się w łącznym wymiarze 60 h w dowolnie wybranej placówce oświatowej (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gabinet logopedyczny). Słuchacze sami wybierają miejsce odbywania praktyki logopedycznej i ponoszą jej ewentualne koszty (zgodnie z regulaminem praktyki logopedycznej).
  Zakończenie studiów oraz dyplom
  Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jeśli słuchacz studiów jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku.
  Kierownik studiów:    dr hab. prof. nadzw. A. Sobiecka
  Kontakt: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
  ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,
  tel. 59 840 53 26
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Menedżer kadr i płac

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: MENEDŻER KADR I PŁAC [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy pragną zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawnych uregulowań w obszarze prowadzenia akt osobowych, rozliczania czasu pracy pracowników, naliczania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne. Słuchacz zapozna się z najnowszymi rozwiązaniami praktycznymi w sferze kadrowej i płacowej, zaznajomi się z orzecznictwem sądowym w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego, co ułatwi mu interpretację często niejasnych uregulowań prawnych. Ukończy szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru  zamieszczonego  na  stronie  internetowej [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie, między m.in. prowadzenia akt osobowych, rozliczania czasu pracy pracowników, naliczania wynagrodzeń pracowników w aspekcie ubezpieczenia społecznego i zaliczek na podatek dochodowy. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych wspomagających pracę kadrowo-księgową.
  Przedmioty:
  • Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia
  • Wybrane zagadnienia z psychologii pracy
  • Stosunki zatrudnienia (umowy cywilno-prawne i stosunek pracy)
  • Prawo podatkowe w zakresie rozliczania osób fizycznych (opodatkowanie wynagrodzeń)
  • Ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Prawna ochrona pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy (szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnych)
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • Dokumentacja pracownicza
  • Rozliczanie czasu pracy i naliczanie wynagrodzeń
  • Dokumentacja do celów podatkowych i rozliczenia ubezpieczenia społecznego
  • Dokumenty kadrowo-płacowe w zakresie wynagrodzeń
  • Zasady pracy w programie „Płatnik”
  • Program kadrowo-płacowy „Symfonia”
  • Zatrudnienie niepełnosprawnych
  • Seminarium

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Ewa Matuska
  Kontakt:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.edu.pl

 • Menedżer produkcji

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: MENEDŻER PRODUKCJI [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w roli menedżerów średniego i wyższego szczebla w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z nowoczesną organizacją produkcyjną oraz zostaną przygotowani do efektywnego funkcjonowania w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nabywają umiejętności samodzielnego, poprawnego metodologicznie diagnozowania stanu organizacji oraz zweryfikowania własnej wiedzy związanej z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Zostaną zapoznani z nowoczesnymi metodami zarządzania produkcją, w szczególności: Lean Management, Lean Manufacturing, 5S, Six Sigma, Kanban, Total Productiviti Maintenance, Just in time, Kaizen, SMED, Heijunka, Poka Joke. Nauczą się również stosowania metod i narzędzi wspomagających organizację, zarządzania działalnością produkcyjną, posługiwania się narzędziami jakości, badania potrzeb i satysfakcji klienta, wykorzystania narzędzia informatycznego oraz zarządzania swoim rozwojem zawodowym.
  Przedmioty:
  • Podstawy zarządzania
  • Zarządzanie procesami produkcyjnymi
  • Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie finansami firmy
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
  • Logistyka produkcji
  • Praca zespołowa
  • Zarządzanie projektami
  • Budżetowanie i kontrola kosztów działalności produkcyjnej
  • Zarządzanie personelem produkcyjnym
  • Lean manufacturing
  • Zarządzanie jakością
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
  • BHP i Ergonomia
  • SOB
  • Seminarium

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Jarosław Szreder
  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: MUZYKA W EDUKACJI WCZESNEJ ELEMANTAMI MUZYKOTERAPII [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:Instytut Muzyki, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/325 godz.
  5. Ilość punktów ECTS: 44
  6. Koszt studiów: 1550zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   Muzyczne studia podyplomowe 1 page 001

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych i magisterskich kierunku pedagogika (ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji nauczycielskich w obszarze edukacji zintegrowanej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III) oraz innych kierunków ( w tym artystycznych) i specjalności nauczycielskich, a także do czynnych nauczycieli, wychowawców, instruktorów muzycznych, animatorów dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalno – oświatowych.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Od kandydatów na studia nie wymaga się umiejętności gry na instrumentach oraz znajomości zapisu nutowego.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Muzyki Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy, doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym, rytmiki w przedszkolach, domach kultury, prowadzenia własnej działalności artystycznej, dziecięcych zespołów estradowych. Program studiów zakłada:
  1. rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela muzyki w edukacji wczesnej oraz warsztatu animatora dziecięcej estrady muzycznej (w tym podstawy gry dla początkujących i rozszerzony program dla zaawansowanych na wybranym instrumencie – gitara, keyboard, instrumenty perkusyjne, flet prosty – instrumenty zapewnia uczelnia)
  2. przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć muzycznych (przewaga zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem piosenki dziecięcej, tańca, improwizacji ruchowej, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych)
  3. zapoznanie z podstawami  wiedzy ogólnej z zakresu emisji głosu, zasad muzyki, historii muzyki ze sztuką, systemów muzycznych, instrumentoznawstwa, aranżacji,  psychologii muzyki, muzykoterapii.
  Absolwent wyposażony będzie w umiejętności poprowadzenia różnorodnych zajęć muzycznych z dziećmi na poziomie edukacji wczesnej oraz przygotowania i zaaranżowania projektów muzycznych i koncertów z udziałem dzieci we wszelkiego typu placówkach oświatowych i kulturalnych.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Blok przedmiotów teoretycznych z zakresu psychologii i teorii muzyki
  •    Muzyka w warsztacie pedagoga: komunikacja, rozwój, terapia
  •    Umysł dziecka – ujęcie poznawcze
  •    Twórczość – jej uwarunkowania, diagnoza i uaktywnianie
  •    Podstawy instrumentoznawstwa
  •    Emisja głosu
  •    Podstawy historii muzyki ze sztuką
  •    Seminarium pisania pracy dyplomowej
  Blok przedmiotów praktycznych zakresu prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnej
  •    Metodyka nauczania muzyki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w świetle współczesnych systemów edukacji muzycznej
  •    Rytmika w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
  •    Taniec i ruch
  •    Interpretacja ruchowa utworów muzycznych
  •    Elementy muzykoterapii
  •    Podstawy zapisu nutowego
  •    Przygotowanie prezentacji artystycznej-seminarium dyplomowe
  •    Metoda Bati Strauss – aktywne słuchanie muzyki
  •    Formy aktywności muzycznej dziecka
  •    Zabawy solfeżowe
  •    Estrada dziecięca
  •    Nauka gry na instrumentach – fakultet (do wyboru gitara, mandolina, flet prosty, keyboard, fortepian, instrumenty perkusyjne)

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Zjazdy będą odbywać się w Instytucie Muzyki ul. Partyzantów 27 w soboty (2 bloki zajęć po pięć godzin lekcyjnych z przerwą obiadową) i niedziele (pięć godzin lekcyjnych przed południem), średnio 1-2 razy w miesiącu. Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniami, na koniec studiów przewidziana jest wspólna prezentacja artystyczna słuchaczy.
  Studia trwają 3 semestry. Zapewniamy małe grupy ćwiczeniowe - około 15 osób, w przypadku nauki gry na instrumentach nawet 4-6 osobowe.
  Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w domach studenckich na ul. Arciszewskiego.
  Kierownik studiów: dr hab. prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz
  Kontakt: Instytut Muzyki w Słupsku
  ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
  TEL. 59 84 27 168 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00

 • Muzykoterapia z profilaktyką stresu

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: MUZYKOTERAPIA Z PSYCHOPROFILAKTYKĄ STRESU [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Muzyki, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/255 godz.
  5. Ilość punktów ECTS: 44
  6. Koszt studiów: 1550zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  O przyjęcie na studia Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (posiadający tytuł magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, artystycznych, medycznych (w tym fizjoterapia, pielęgniarstwo).

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Muzyki Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji absolwentów wyżej wymienionych kierunków poprzez wprowadzenie różnorodnych technik muzykoterapeutycznych oraz technik radzenia sobie ze stresem do praktyki pedagogicznej, psychologicznej i medycznej, w zakresie pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, a także oświatowych, w tym integracyjnych i przedszkolach oraz socjalnych i geriatrycznych.
  Warunki ukończenia studiów : Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach, zdobycie ogółem 60 punktów ECTS potwierdzających uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia oraz przedłożenie pracy dyplomowej. Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów określają każdorazowo wykładowcy, przedstawiając słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć opis przedmiotu (modułu), tzw. sylabus.
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW. Absolwent wyposażony będzie w umiejętności posługiwania się metodami i technikami muzykoterapeutycznymi oraz wiedzę teoretyczną w zakresie muzykoterapii i psychoprofilaktyki stresu. Będzie przygotowany do wdrażania elementów muzykoterapii w zakresie profilaktyki, terapii, wspomagania procesu leczniczego, wychowania i edukacji.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Studia Podyplomowe Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu funkcjonują na Wydziale  Nauk Społecznych w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie weekendowych zjazdów rozpoczynających się w soboty rano( 2 bloki pięciogodzinne z przerwą obiadową) i kończących w niedziele do południa (jeden blok pięciogodzinny) według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu, średnio 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym Instytutu Muzyki przy ul. Partyzantów 27, w którym zabezpieczono adekwatną do potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w domach studenckich na ul. Arciszewskiego po uprzednim zarezerwowaniu.

  Kierownik studiów: dr hab. prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz
  Kontakt: Instytut Muzyki w Słupsku
  ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
  TEL. 59 84 27 168 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00

 • Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZINTEGROWANEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Neofilologii, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/360 godz. + 60 godz. praktyki przedmiotowej
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:1300 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)
  7. Koszt zajęć wyrównawczych z języka angielskiego: 1000 zł /120 godz. - kwota może ulec obniżeniu przy grupie liczącej więcej niż 14 osób

   

  TRWA NABÓR NA STUDIA. Pierwszy semestr rozpoczyna się 04 czerwca 2016 (pod warunkiem zebrania wystarczającej liczby słuchaczy).

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia podyplomowe Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są adresowane do nauczycieli, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, i prezentujących poziom znajomości języka angielskiego B1 lub wyższy, według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
      Kandydaci legitymujący się niższym poziomem znajomości języka przyjmowani są na studia pod warunkiem uczestnictwa w prowadzonych równolegle z pierwszym semestrem zajęciach wyrównawczych, uzupełniających kompetencje językowe, kulturowe i społeczne, realizowanych przez Instytut Neofilologii.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, jeżeli spełnia trzy warunki:
      a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);
      b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;
      c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.
  Studia podyplomowe kwalifikacyjne Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwalają na spełnienie warunku c) rozporządzenia, a więc dają jedno z tych uprawnień:  w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego (przedszkola oraz klasy I-III).  Co więcej, studia podyplomowe kwalifikacyjne pomagają również w przygotowaniu do spełnienia warunku b) (potwierdzona znajomość języka angielskiego), jednak zdobycie certyfikatu pozostaje w gestii słuchacza.
      A zatem studia podyplomowe kwalifikacyjne Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  dają wyłącznie kwalifikacje metodyczne. Nie dają natomiast kwalifikacji językowych. Aby otrzymać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III, konieczne jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym musi być potwierdzona jednym z następujących certyfikatów:
  a) First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej Universityof Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A lub B,
  b) International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 5,0 pkt — 6,0 pkt,
  c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — Educational Testing Service, Princeton, USA:
  — wersja iBT (internetowa) — z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,
  — wersja CBT (komputerowa) — minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy
       pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
  — wersja PBT (tradycyjna) — minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej
       (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
  d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) — poziom „Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom „Communicator”.
      Weryfikacja znajomości języka angielskiego u kandydatów odbędzie się na podstawie testu plasującego (część pisemna testu: zagadnienia leksykalno-gramatyczne (zadania wielokrotnego wyboru), sprawność czytania (zadania wielokrotnego wyboru); część ustna testu: rozmowa z komisją na wylosowany temat.
  Udokumentowanie znajomości języka angielskiego na podstawie jednego z certyfikatów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. zwalnia kandydata z testu plasującego.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]
  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie)

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Akademia Pomorska jest uczelnią, której przesłaniem jest obecność w regionie i Słupsku. W tym celu podejmuje działania współtworzące kulturę regionu (konferencje, sympozja, szkolenia) i umożliwiające wspieranie tożsamości kulturowej, z poszanowaniem różnorodnych kultur i tradycji. Uczelnia stale dopasowuje swoją ofertę edukacyjną, badawczą i kulturalną do potrzeb społeczności lokalnej, rozwijając swoją misję. Studia podyplomowe – Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są odpowiedzią uczelni na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy.
  Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy nauczyciela wymagającej zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy metodycznej i kompetencji językowych w swojej pracy i życiu codziennym. Potrafi indywidualizować nauczanie języka angielskiego, oceniać kompetencje językowe i dostosowywać własny język do możliwości i potrzeb dzieci. W swoich działaniach kieruje się zasadami odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki przyswajania języka obcego, metodykę nauczania języka angielskiego, wybrane aspekty kultury i literatury w nauczaniu, praktyczną naukę języka angielskiego oraz praktyki przedmiotowe.
  MODUŁ 1 – 240 godz. laboratoryjnych:
  Praktyczna nauka języka angielskiego
  MODUŁ 2 – 80 godz. laboratoryjnych, 20 godz. wykładów
  Metodyka nauczania języka angielskiego
  MODUŁ 3 – 20 godz. laboratoryjnych
  Wybrane aspekty kultury i literatury anglojęzycznej w nauczaniu dzieci
  60 godz. praktyki – praktyka przedmiotowa

   

  INFORMACJE DODTKOWE:

  INFORMACJA O WARUNKACH UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów jest wywiązanie się z obowiązujących płatności oraz spełnienie wymagań określonych w programie studiów, w szczególności, przedłożenie pracy dyplomowej, zawierającej scenariusze zajęć zintegrowanych z języka angielskiego oraz zestaw ćwiczeń umożliwiających pracę indywidualną z dzieckiem.

  Kontakt: Instytut Neofilologii, Akademia Pomorska w Słupsku
  ul. Słowiańska 8, 76-200 Słupsk
  Telefon: 59 840 01 71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  http://www.neofilologia.apsl.edu.pl/

 • Ochrona osób i mienia

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: OCHRONA OSÓB I MIENIA [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:2500 zł/za 2 semestry (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia na tym kierunku są kierowane do osób pracujących lub ubiegających się o pracę w charakterze kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w: komercyjnych agencjach ochrony osób i mienia, wewnętrznych służbach ochrony (WSO), instytucjach państwowych podlegających obowiązkowej ochronie i specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych (SUFO). Oferta edukacyjna kierowana jest również do tych osób, które zamierzają prowadzić koncesjonowaną działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.
  Ukończenie zarządzania firmą ochroniarską pozwoli słuchaczom uzyskać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na fizyczną ochronę osób i mienia.
  Słuchacze modułu detektywistyka uzyskają świadectwo ukończenia szkolenia i będą mogli ubiegać się o wydanie licencji detektywa.
  Absolwent studiów podyplomowych - na kierunku „Techniczne systemy ochrony osób i mienia” może uzyskać wpis na „Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeni technicznego” – prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Bezpieczeństwa Narodowego  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Program opracowano w konwencji modułowej umożliwiając słuchaczom wybór w trakcie drugiego semestru studiów jednej lub więcej ze specjalizacji: zarządzanie firmą ochroniarską, detektywistyka, techniczne środki ochrony.

  Kierownik studiów: prof. Janusz Gierszewski

   

  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    
  6. Koszt studiów: 1200 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją rozumiana jest jako zintegrowany model oddziaływań w obszarze opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii zarówno instytucjonalnej jak i środowiskowej. Realizacja założeń systemu opiekuńczo-wychowawczego z elementami resocjalizacji uwzględnia diagnozę środowiskową , jak i również osobowościową, która jest punktem wyjścia w tworzeniu optymalnych sposobów oddziaływań indywidualnych i społecznych. W opiece i wychowaniu w połączeniu z elementami oddziaływań resocjalizacyjnych, uwzględniając założenia teoretyczne zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, dewiacyjnymi, tworzy się profilaktykę środowiskową, która ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Treści programowe obejmują dwa bloki zagadnień:
  1. Teoretyczny: interdyscyplinarny charakter analizy problemów opieki, wychowania, zjawisk patologii indywidualnej i społecznej przy wykorzystaniu wiedzy i metodyki z obszarów: prawa, psychologii, socjologii, nauk medycznych, ekonomii, pozwoli na poznanie mechanizmów szeroko pojętych problemów funkcjonowania człowieka w środowisku rodzinnym, społecznym. Umożliwi ich diagnozowanie, co stanowi wyjścia przy tworzeniu zintegrowanych programów oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych;
  2. Metodyczny: umiejętności praktyczne, które pozwolą w stosowny sposób reagować na: potrzeby w zakresie opieki i terapii, agresji, przemocy, wycofanie oraz pozwolą ustalić metody oddziaływania opiekuńczo-wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego w rodzinie, szkole, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz w środowisku otwartym. Blok ten jest uzupełniony o umiejętności związane z mediacjami i negocjacjami społecznymi, strategie pracy z grupą oraz warsztaty psychoedukacyjne.
  Program kształcenia obejmuje również praktyki pedagogiczne o charakterze zawodowym.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów: dr Danuta Apanel
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Podyplomowe studia socjoterapii

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów:    PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe - doskonalące
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów:    3 semestry/200 godz.
  5. Ilość punktów ECTS:    30 pkt.
  6. Koszt studiów:    1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia  adresowane  są  przede  wszystkim  do  osób  z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub  absolwentów  innych  kierunków  studiów  wyższych, którzy  legitymują  się kwalifikacjami   pedagogicznymi.   Przede   wszystkim  dla  nauczycieli,  wychowawców, psychologów,  pracowników  placówek  oświatowych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, rodzinnych  i  państwowych  domów  dziecka,  świetlic  środowiskowych,  poradni psychologiczno –pedagogicznych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych a  także  do  osób zainteresowanych   nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności  i  kompetencji  w  zakresie  udzielania  dzieciom,  młodzieży  i  ich  rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na formach aktywnych.
  Podstawowe grupy adresatów to:
  •    wychowawcy  Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii  (dyplom  socjoterapeuty  jest jednym z kryteriów zatrudnienia w tych placówkach);
  •    wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (ukończenie socjoterapii jest traktowane tam równo rzędnie z ukończeniem resocjalizacji);
  •    wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, bursy);
  •    pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
  •    pracownicy   organizacji   pozarządowych   pracujących   w   środowiskach
  •    defaworyzowanych społecznie;
  •    nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni (uprawnienia socjoterapeutyczne są dodatkowym atutem przy awansie zawodowym);
  •    psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych;
  •    kuratorzy sądowi.
  W przypadku braku przygotowania pedagogicznego zaleca się jego uzupełnienie.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Celem  studiów  jest  uzyskanie  przez  uczestników  kwalifikacji  w zakresie   przygotowania  do   samodzielnego   prowadzenia  zajęć  socjoterapeutycznych  i profilaktycznych,  potwierdzonych państwowym świadectwem ukończenia podyplomowych  studiów socjoterapii.
  Studia mają na celu:
  •    umożliwienie   słuchaczom   zdobycie   kwalifikacji   do   prowadzenia   zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą oraz do pracy z ich rodzicami/opiekunami prawnymi  w  szkołach,  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych   oraz   innych placówkach oświatowych lub wspierających funkcjonowanie rodziny;
  •    aktualizacja  i  rozszerzenie  wiedzy  z  zakresu  psychologii  rozwojowej  i klinicznej, podstaw  psychiatrii  oraz  współczesnych  trendów  psychoterapii  dzieci,  młodzieży  i rodziny, a tak że głównych założeń pracy z grupą socjoterapeutyczną;
  •    zdobycie     i     poszerzenie wiedzy,  a  zwłaszcza  praktycznych  umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
  •    przygotowanie  słuchaczy  do  identyfikowania  i  rozpoznawania  potrzeb  dzieci  i młodzieży,  w  tym  osób  ze  specjalnymi    potrzebami  edukacyjnymi  (m.in.  z zaburzeniami zachowania i niedostosowanymi społecznie);
  •    opanowanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia diagnozy  oraz  oddziaływań  terapeutycznych  i  wspierających  dzieci  i  młodzież  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców/opiekunów prawnych.
  •    wyposażenie  słuchaczy  w  umiejętności  w  zakresie  konstruowania  programów wychowawczo–profilaktycznych i terapeutycznych oraz programów indywidualnych terapeutycznych  oraz  planów  działań  wspierających  ucznia/wychowanka    ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi, dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb dzieci i młodzieży oraz środowisk, w których będą pracować;
  •    opanowanie  przez  słuchaczy  umiejętności  tworzenia  warsztatu  terapeutycznego możliwego  do  wykorzystania  w  pracy  z  uczniem/wychowankiem  ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  •    wykształcenie  umiejętności  komunikowania  się  przy  u  życiu  różnych  technik, zarówno  z  osobami  będącymi  podmiotami  socjoterapii,  jak  i  innymi  osobami (nauczycielami,  rodzicami/  opiekunami  prawnymi)  i  specjalistami wspierającymi ten proces;
  •    ukształtowanie  u  słuchaczy osobistej  sprawności  w  radzeniu  sobie  z  problemami wynikającymi  z  pracą  w  środowisku  osób  wysokiego  ryzyka,  dysfunkcjonalnych, niedostosowanych społecznie i przejawiających wielorakie zaburzenia zachowania;
  •    stymulowanie  własnego  rozwoju  osobowego  i  zawodowego  słuchaczy,  nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami i trudnościami mającymi wpływ na bezpośrednie relacje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
  •    wytworzenie postawy słuchacza, którą określić można jako wzorzec osobowościowy godny  uznania  i  naśladowania  dla  uczniów  i  osób  z  dysfunkcjami  i  zaburzeniami utrudniającymi  prawidłowe  funkcjonowanie  społeczne  oraz  niedostosowanych społecznie;
  •    podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  Podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  przekłada  się  na  nabycie  umiejętności szczegółowych:
  •    dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapiii profilaktyki społecznej;
  •    doboru właściwych metod i technik pracy socjoterapeutyczneji profilaktycznej;
  •    zastosowania właściwej strategii socjoterapeutycznej i profilaktycznej w zależności od potrzeb;
  •    określania potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
  •    stosowania  profilaktyki  uzależnień  (programy  terapeutyczne,  edukacyjne, środowiskowe);
  •    umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
  •    planowania i organizowania terapii grupowych;
  •    prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych;
  •    diagnozowanie  i  przewidywanie  zachowań  agresywnych  oraz  do  ich wyciszania  i eliminowania;
  •    prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w zakresie uzależnienia od  substancji  psychoaktywnych,  w  zakresie  przemocy,  nadużyć  seksualnych, samobójstw, uzależnień od komputera i Internetu;
  •    prowadzenia zajęć grupowychi indywidualnych z socjoterapii i profilaktyki;
  •    prowadzenia   warsztatów   nauki   umiejętności   prospołecznych,   treningów wychowawczych i komunikacyjnych;
  •    prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych.

  Absolwenci Podyplomowych Studiów Socjoterapii po ich zakończeniu  i  zdaniu  egzaminu  końcowego  uzyskują świadectwo  ukończenia  studiów podyplomowych,  a  przez  to uzyskują kwalifikacje do:
  •    prowadzenia  diagnozy  stopnia  zagrożenia  i  zapotrzebowania  na  wsparcie  dzieci  i młodzieży  z  grup  wysokiego  ryzyka  oraz  z  zaburzeniami  zachowania  oraz  ich środowiska wychowawczego;
  •    prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną  lub  niedostosowaną  społecznie,  przejawiającą  trudności  emocjonalne  i zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne;
  •    prowadzenia działań interwencyjnych, doradczych i korekcyjnych wobec rodziców i innych dorosłych osób znaczących.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Zakładane  efekty  kształcenia  należą  do obszarów wiedzy:
  1.Nauk społecznych (S)
  a) dziedzina nauk społecznych -dyscyplina naukowa: pedagogika, psychologia, nauki o poznaniu i komunikacji, socjologia.
  b) dziedzina nauk prawnych -dyscyplina nauk prawnych: prawo.
  2.Nauk humanistycznych (H)
  a) dziedzina nauk humanistycznych – dyscyplina naukowa: nauki o rodzinie.
  3.Nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (M)  
  a) dziedzina nauk medycznych -dyscyplina naukowa: medycyna

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Podyplomowe  Studia  Socjoterapii  organizowane  są  w  trybie  niestacjonarnym  w  ramach trzydniowych  (piątek  po  godzinie  15.30,  sobota  i  niedziela)  lub  dwudniowych  zjazdów (sobota-niedziela),  zgodnie  z  ustalonym  dla  studiów  harmonogramem  zajęć.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.
  Kierownik studiów:    dr Grzegorz Piekarski
  Kontakt:    Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Programowanie - trzeci język świata

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: PROGRAMOWANIE - TRZECI JĘZYK ŚWIATA [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:Instytut Matematyki, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 2 semestry/200 godz.
  5. Ilość punktów ECTS: 
  6. Koszt studiów:1500 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  TRWA NABÓR NA STUDIA. Termin składania dokumntów: do 20 września. Rozpoczęcie zajęć: 1 października 2016

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Grupa docelowa:  nauczyciele – nauczyciele szkół podstawowych nauczający innych przedmiotów niż informatyka, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zaproponować uczniom nową ofertę edukacyjną, również nauczyciele nauczania początkowego.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

   Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

  oraz dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Cel studiów: Przygotowanie nauczycieli “nieinformatyków” do nauczania programowania w klasach najmłodszych.
  Uprawnienia: Studia o charakterze doskonalącym, a nie kwalifikacyjnym. Absolwent nie uzyskuje kwalifikacji (bo i takie na dzień dzisiejszy nie są wymagane) lecz kompetencje.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Content studiów (szkic):
  o       Algorytmika i rozwiązywanie problemów
  o       Programowanie w Scratch  (trzon tych studiów)
  o       Programowanie w AppInventor
  o       Metodyka nauczania informatyki
  o       Multimedialne wspomaganie dydaktyki

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  termin składania dokumentów: 20 września 2016
  miejsce i termin składania dokumentów:
  sekretariat Instytutu Matematyki, poniedziałek-piątek 8.00-15.00
  limit miejsc: 15 osób
  częstotliwość zjazdów:  soboty i niedziele co 2-3 tygodnie (5-6 zjazdów w semestrze)
  warunki ukończenia studiów: zaliczenie zajęć
  zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

   

  Kierownik studiów: dr Ryszard Motyka

  Kontakt: Instytut Matematyki, Akademia Pomorska w Słupsku
  ul. Arciszewskiego 22d, 76-200 Słupsk
  Telefon: 59 840 54 61
  Pokój nr 19
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  http://www.matematyka.apsl.edu.pl/

 • Przygotowanie pedagogiczne

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/360 godz. + 150 godz. praktyk
  5. Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Adresat studiów: absolwenci wyższych studiów niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata i przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Oferta kierowana jest głównie do kandydatów, którzy pracują/lub mają zamiar pracować w charakterze nauczycieli zawodu, a także do absolwentów kierunków studiów niepedagogicznych, którzy po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych chcą podjąć pracę w wybranej placówce/instytucji edukacyjnej.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe I  lub  II stopnia.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwenci uzyskają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych oraz do nauczania przedmiotów zawodowych, zgodnie z kierunkiem przygotowania merytorycznego.
  Zakładane efekty kształcenia:
  - należą do obszaru nauk humanistycznych i społecznych;
  - program kształcenia: opis kierunkowych efektów kształcenia wraz z odniesieniami do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji pedagogicznych, w tym:
  •    dostarczenie słuchaczom podstawowych kategorii pojęciowych umożliwiających zrozumienie społecznego sensu edukacji i jej roli  w procesach,
  •    przemian społecznych,
  •    ukierunkowanie i wzbogacenie percepcji zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, kształtowanie umiejętności ich interpretowania,
  •    wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz własnego rozwoju zawodowego,
  •    kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności wychowawczych, w tym stosowania zasad efektywnej komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów,
  •    doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących w pracy i podnoszenia jej efektywności,
  •    ćwiczenie elementów warsztatu pedagogicznego.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (w sobotą i niedzielę), zgodnie z ustalonym dla edycji harmonogramem zajęć.
  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.
  Kierownik studiów: dr Ewa Murawska
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przygotowanie pedagogiczne dla polonistów, historyków i nauczycieli języków obcych

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA POLONISTÓW, HISTORYKÓW i JĘZYKÓW OBCYCH
  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    
  6. Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

   

  Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich: polonistyki, historii, kulturoznawstwa, języków obcych.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Złożenie następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie na studia [pobierz]

  2. odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
  3. kwestionariusz osobowy i zdjęcie

   
  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół - magister oraz przedszkolach i szkołach podstawowych - licencjat.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

   

  Kierownik studiów: dr Grażyna Różańska
  kom: 602 534 522
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Kontakt: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
  ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,
  tel. 59 840 53 26
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Rachunkowość finansowa i rachunkowość budżetowa

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    30
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą podjąć pracę w charakterze księgowego, członka zarządu przedsiębiorstwa bądź dyrektora finansowego oraz którzy pragną zdobyć wiedze praktyczną i teoretyczną z zakresu rachunkowości, niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Absolwenta studiów charakteryzuje:
  •    zapoznanie z zasadami specyfiki rachunkowości finansowej i budżetowej,
  •    zapoznanie z wymaganiami oraz obowiązkami księgowego i skarbnika,
  •    zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi klasyfikacji, ewidencji oraz sprawozdawczości księgowej i sprawozdawczości budżetowej,
  •    zdobycie praktycznych umiejętności ewidencji operacji gospodarczych w tym, operacji aktywno-pasywnych, wynikowych, rozrachunkowych i rozliczeniowych,
  •    umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami i zasadami z dziedziny rachunkowości finansowej i budżetowej,
  •    umiejętność zastosowania w praktyce narzędzi rachunkowości i tworzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych, a także wieloletniej prognozy finansowej WPF,
  •    umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach gospodarczych i jednostkach budżetowych,
  •    zapoznanie z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu rozliczeń finansowo-księgowych, budżetowych i podatkowych.

   

  Głównym celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych słuchaczy w zakresie rachunkowości finansowej i  budżetowej. Osiągnięcie powyższego, celu głównego kształcenia możliwe jest dzięki realizacji poniższych celów pośrednich:

  I. Pogłębiania wiedzy słuchaczy w zakresie:
  1.    Teoretycznych podstaw dotyczących systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie i jednostkach budżetowych.
  2.    Podstawowych wymagań przepisów prawa bilansowego, podatkowego  i finansowego.
  3.    Teoretycznych podstaw tworzenia dokumentacji finansowo -księgowej.
  4.    Wiedzy o metodach optymalizacji kosztów generowanych w jednostkach gospodarczych i jednostkach budżetowych.
  5.    Wymagań  dotyczących kompetencji oraz obowiązków głównego księgowego i skarbnika.
  6.    Teoretycznych podstaw dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych.
  7.    Teoretycznych modeli i metod klasyfikacji, pomiaru, ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów.
  II. Doskonalenia umiejętności słuchaczy w zakresie:
  1.    Identyfikacji oraz grupowania składników majątkowych w bilansie, a także określania  skutków zmian  w poszczególnych składnikach aktywów i pasywów, z tytułu operacji bilansowych.
  2.    Analizowania operacji wynikowych oraz wskazywania skutków ich wpływu na  poszczególne pozycje sprawozdania finansowego i/lub budżetowego.
  3.    Prawidłowego ewidencjonowania  operacji gospodarcze w księgach handlowych i ewidencjach podatkowych.
  4.    Klasyfikowania istotnych rodzajów kosztów i przychodów, z uwzględnieniem przepisów prawa.
  5.    Ustalania budżetów i oceny procesu ich realizacji.
  6.    Przygotowania informacji o sytuacji finansowo-księgowej do podejmowania decyzji zarządczych.
  III. Rozwijania kompetencji społecznych słuchacza w zakresie:
  1.    Umiejętności permanentnej samoedukacji w zakresie objętym problematyką studiów.
  2.    Współpracy w zespołach specjalistów i zespołach zadaniowych tworzonych na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w tym ustalania budżetu.
  3.    Dostrzegania i identyfikacji problemów związanych z przeprowadzaniem rozliczeń finansowo-księgowych z odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym.
  4.    Myślenia innowacyjnego pozwalającego na podejmowanie wyzwań zawodowych związanych z  prowadzeniem ewidencji, sprawozdawczości finansowo-księgowej i budżetowej.

  Przedmioty:
  •    Teoria rachunkowości
  •    Rachunkowość finansowa
  •    Rachunkowość budżetowa
  •    Rachunkowość zarządcza
  •    Wieloletnia prognoza finansowa
  •    Rachunkowość podatkowa
  •    Sprawozdawczość finansowa
  •    Sprawozdawczość budżetowa
  •    Dyscyplina finansowa
  •    Rachunkowość zaawansowana
  •    Analiza finansowo-ekonomiczna

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Monika Formena-Pilarska

  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Seksuologia kliniczna

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: SEKSUOLOGIA KLINICZNA [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 4 semestry/360 godz. + 100godz. staży klinicznych
  5. Koszt studiów: 2500 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia są przeznaczone dla pedagogów, psychologów i lekarzy, a także do osób zainteresowanych nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pomocy seksuologicznej. Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą starać się o przyjęcie na studia podyplomowe po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów. Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Akademii Pomorskiej w Słupsku dostarczają słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej zarówno o biologicznych, jak i psychologicznych, jak i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń seksualnych i tym samym dają podstawy do bycia w pełni profesjonalnym diagnostą i terapeutą seksualności człowieka (po spełnieniu określonych warunków). Osobom uczestniczącym w procedurze ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego (psycholodzy, lekarze) Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ukończenie Studiów daje podstawy do zaliczenia punktów (zgodnie z procedurą osiągania certyfikatu).

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe. Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.
  Ukończenie studiów uprawnia psychologów, lekarzy do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków).

  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    1 zdjęcia
  •    deklarację uiszczania czesnego.

   

  CEL STUDIÓW:

  1. Uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki: rozwoju seksualnego człowieka, w tym: jego biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów; prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia; znaczenia urazów wczesnodziecięcych dla funkcjonowania seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej w tym: określania granic i dynamiki norm seksuologicznych; określania zaburzeń i dewiacji seksualnych (geneza, objawy, mechanizmy),
  interwencji w obszarze seksualności człowieka w tym edukowania, udzielania porad i prowadzenia psychoterapii, wykorzystania seksualnego, badania wiarygodności zeznań dziecka oraz interwencji wobec ofiar i sprawców.

  2. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie: posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnostycznymi, diagnozowania zaburzeń i dewiacji seksualnych, pomagania w problemach seksualnych, diagnozowania wykorzystania seksualnego.

  3. Pogłębienie świadomości własnej seksualności przez: posługiwanie się specyficznymi umiejętnościami, diagnozowanie urazów wczesnodziecięcych.

  Studia mają na celu:
  •    przekazanie wiedzy z zakresu:
  o    biologicznych podstaw seksualności człowieka,
  o    psychofizjologii seksualności człowieka,
  o    norm w zachowaniach seksualnych,
  o    dysfunkcji i zaburzeń seksualnych,
  o    metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej,seksuologii sądowej i społecznej,
  o    filozofii, kultury i etyki seksualności człowieka;
  o    wykształcenie praktycznych umiejętności:
  o    seksuologicznego badania podmiotowego,
  o    diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych;
  o    przygotowanie absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.
  •    aktualizacja i rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, podstaw seksuologii;
  •    stymulowanie własnego rozwoju osobowego i zawodowego słuchaczy;
  •    podniesienie kwalifikacji zawodowych.

  Podniesienie kwalifikacji zawodowych przekłada się na nabycie umiejętności szczegółowych:
  •    dokonywania diagnozy;
  •    doboru właściwych metod i technik w pracy seksuologa klinicznego;
  •    zastosowania właściwej strategii w zależności od potrzeb;
  •    określania potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu rozwojowego;
  •    Wykształcenie praktycznych umiejętności: seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych. Przygotowanie absolwentów do pracy: w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych  w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.
  •    Lekarze i psycholodzy zainteresowani zdobyciem wiedzy dotyczącej biologicznych i psychologicznych podstaw seksualności człowieka, psychofizjologii seksualności, normy w zachowaniach seksualnych; dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej, seksuologii sądowej i społecznej
  Uwaga!
  •    Studia mają charakter dokształcający w zakresie pomagania osobom zgłaszającym się do psychologa (nauczyciela, wychowawcy, pracownika socjalnego) z problemem seksualnym. Ukończenie Studiów nie upoważnia do wykonywania zawodu psychologa (takie uprawnienia dają jedynie pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia). Słuchacze Studiów nie otrzymują również uprawnień trenerskich.

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Absolwenci Podyplomowych Studiów "Seksuologia Kliniczna” po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.
  Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, czy w prowadzeniu szkoleń.
  Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2 listopada 2011r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

  Perspektywy zawodowe absolwentów
  Zgodnie z treściami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) proponowane studia dają uprawnienia do prowadzenia poradnictwa seksuologicznego, edukatorstwa, terapii (po spełnieniu dodatkowych warunków).
  Absolwent może pracować we wszystkich ośrodkach, które maja w nazwie seksuologia: Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, czy w prowadzeniu szkoleń.
  Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Zgodnie z "Regulaminem uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego" nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych w formie studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi 100 punktów na 200 obowiązkowych wymaganych przy wszczęciu procedury uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego i na 500 obowiązkowych wymaganych w procedurze uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego.
  Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego – awansu zawodowego.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Podyplomowe Studia seksuologii klinicznej organizowane są w trybie niestacjonarnym w ramach trzydniowych (piątek po godzinie 15.30, sobota i niedziela) lub dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), zgodnie z ustalonym dla studiów harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.

  Kierownik studiów: dr Justyna Ratkowska – Pasikowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: TERAPIA UZALEŻNIEŃ Z PREWENCJĄ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe - doskonalące
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 2 semestry/200 godz.
  5. Ilość punktów ECTS:    30 pkt.
  6. Koszt studiów: 1350 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/ magisterskie) o profilu nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, a także inne osoby posiadające wykształcenie wyższe, zainteresowane doskonaleniem kompetencji związanych z działalnością profilaktyczną, terapeutyczną i prozdrowotną w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, punktach konsultacyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach służby zdrowia, placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładach pracy.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Celem studiów jest:
  1) Przygotowanie teoretyczne i metodyczne absolwenta do pracy o charakterze
  interdyscyplinarnym, w szczególności pracy prewencyjnej , diagnostycznej i korekcyjnej w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2) Przygotowanie do działalności prewencyjnej i korekcyjnej w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach dla nieletnich oraz jednostkach penitencjarnych.
  3) Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w różnych obszarach działań pomocowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wykazujących zachowania ryzykowne lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  Absolwent posiada wiedzę, w zakresie rozwiązywania zróżnicowanych problemów zachowań ryzykownych oraz współczesnych uzależnień substancjalnych i behawioralnych. Jest przygotowany do prowadzenia, działań prewencyjnych i terapeutyczno-wychowawczych w przestrzeni publicznej, placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakładach karnych, instytucjach promocji zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wsparcia społecznego i w rodzinach. Posiada wiedzę obejmującą etiologię, typologię, symptomatologię oraz sposoby zapobiegania i eliminowania problemów zaburzeń zachowania, a przede wszystkim współczesnych form uzależnień.
  Dzięki cyklom warsztatów praktycznych, absolwent dysponuje także praktycznymi umiejętnościami stosowania wiedzy w pracy z osobami, których zdrowie psychiczne zagrożone jest poprzez: używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, a także pracoholizm, cyberholizm, infoholizmem, przemoc, przestępczość, subkultury dewiacyjne, hazard i prostytucję. Absolwent jest przygotowany merytorycznie do samodzielnej realizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą i dorosłymi. Studia mają charakter doskonalący -student wyposażony jest zatem w wiedzę, umiejętności i kompetencje –nie nabywa jednak uprawnień do samodzielnej pracy terapeutycznej.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  BLOK I:PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
  Przemoc i agresja w przestrzeni publicznej
  Patologie społeczne
  Prewencja zachowań ryzykownych
  Wprowadzenie do psychologii
  Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii
  BLOK II: METODYCZNO-PRAKTYCZNY
  Trening interpersonalny i intrapsychiczny
  Life coaching
  Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy
  Interwencja kryzysowa
  BLOK III: TEORII UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
  Teorie i mechanizmy uzależnień substancjalnych i behawioralnych
  Współuzależnienie i DDA - diagnoza, terapia, system wsparcia
  Studium przypadku - etiologia, diagnoza, terapia
  Społeczno-prawne aspekty uzależnień
  Systematyka środków psychoaktywnych
  Modele terapii i psychoterapii uzależnień
  Terapia uzależnień w zakładach karnych

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Podyplomowe Studia „Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownychˮ organizowane są w trybie niestacjonarnym w ramach trzydniowych (piątek po godzinie 15.30, sobota i niedziela), zgodnie z ustalonym dla studiów harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.
  Kierownik studiów: dr Anetta Jaworska
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Transport, spedycja, logistyka

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą nabyć umiejętności stosowania podstawowych zasad, metod, technik oraz narzędzi do rozwiązywania, racjonalizowania i optymalizowania problemów TSL w przedsiębiorstwie. Słuchacz będzie formułować, wyjaśniać, analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie. Uczestnik pozyska wprawę w definiowaniu, szukaniu, analizowaniu i ocenianiu oddziaływania aspektów prawnych na zarządzanie TSL w przedsiębiorstwie oraz wdrażaniu wybranych zagadnień zarządzania TSL poprzez komputerowe wspomaganie.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Program studiów podyplomowych został skonstruowany w taki sposób, aby wyposażyć słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu TSL. Uczestnicy zapoznają się z  przyczynami dynamicznego rozwoju TSL na świecie i w Polsce oraz ich roli we współczesnym biznesie, a także z trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w TSL. Nauczą się dokonywać podstawowych decyzji, które muszą podejmować menadżerowie w sferze TSL oraz odkryją metody i narzędzia wspomagające podejmowanie tych decyzji.
  Przedmioty:
   • Podstawy logistyki
  • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
  • Handel międzynarodowy
  • Elementy prawa w TSL
  • Organizacja i zarządzanie w logistyce
  • Logistyka produkcji
  • Logistyka elementów liniowych SL
  • Logistyka elementów punktowych SL
  • Organizacja pracy i zatrudnianie w przedsiębiorstwach o logistycznej organizacji w zarządzaniu
  • Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie logistyką
  • Rachunek kosztów logistycznych i analizy logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Ćwiczenia w laboratorium magazynowym
  • Seminarium

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Jarosław Szreder
  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/405 godz., a w tym 30 godz. praktyki asystenckiej i 30 godz. praktyki indywidualnej
  5. Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych) + 150 zł (jednorazowa opłata za praktyki)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Adresat studiów: absolwenci wyższych studiów - Adresaci studiów: nauczyciele, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, terapeuci.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe pedagogiczne I  lub  II stopnia.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Absolwenci  studiów  podyplomowych  „Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka” nabędą  wiedzę  oraz  umiejętności  oddziaływań  wspomagających  rozwój  dziecka: przeprowadzania  diagnozy,  konstruowania  programów  terapeutycznych,  ich  realizacji szczególnie  w  zakresie  opanowania  metod  i  form  rewalidacji,  wspomagania  rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpracy z ich rodzinami. W szczególności absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie:
  •    ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  •    nawiązywania  współpracy  z zakładem  opieki  zdrowotnej  lub  ośrodkiem  pomocy społecznej  w  celu  zapewnienia  dziecku  rehabilitacji,  terapii  lub  innych  form  pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  •    opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego  wspomagania  (z  uwzględnieniem  działań  wspomagających  rodzinę  dziecka  w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  •    analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,  wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
  Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć ze wczesnego wspomagania w  placówkach  edukacyjnych,  opiekuńczych  i  rehabilitacyjnych,  pomocy społecznej, opieki zdrowotnej.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  BLOK I
  Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka -90 godzin
  BLOK II
  Podstawy wczesnego wspomagania rodziny małego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi -20 godzin
  BLOK III
  Metody diagnozy -90 godzin
  BLOK IV
  Metody terapii. Praktyczne zastosowanie metod wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i praca z jego rodziną -155 godzin
  BLOK V
  Praktyka -30 godzin praktyki asystenckiej i 30 godzin praktyki indywidualnej

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  INFORMACJA O WARUNKACH UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego (obrony pracy dyplomowej).
  Warunkiem   dopuszczenia   do   obrony   pracy   dyplomowej   jest   zaliczenie   wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
  Absolwenci  uzyskują  świadectwo  ukończenia kwalifikacyjnych  studiów podyplomowych "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka", wydane przez Akademię Pomorską w Słupsku potwierdzających  osiągnięcie  efektów  kształcenia,  przewidzianych  programem  wraz  z
  Kierownik studiów: dr Maria Aleksandrovich
  doktor psychologii, psycholog, pracownik AP, kierownik studiów WWRD, specjalizacja zawodowa: psychologia rozwojowa i korekcyjna. Pracowała w ciągu 4 lat jako psycholog dziecięcy w PMI nr 8 w Słupsku, posiada III międzynarodowy poziom Ruchu  Rozwijającego  Weroniki  Sherborne.  Jej  zainteresowania,  praca  i  badania  dotyczą głównie  psychologii  rozwoju  zdolności  dzieci  i  młodzieży,  podmiotowych  uwarunkowań sukcesu artystycznego, arteterapii, terapii ruchem i choreoterapii.
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry
  5. Ilość punktów ECTS: 60
  6. Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Adresaci studiów: Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych z przygotowaniem pedagogicznym posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów  wychowanie do życia w rodzinie  oraz wiedza o społeczeństwie .  
  Studia Podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów  I lub II stopnia lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych,  którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwenci  nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [drukuj]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Absolwenci Podyplomowych studiów po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych. Ukończenie studiów przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Wprowadzenie do filozofii społecznej
  Mechanizmy życia społecznego
  Wstęp do prawa
  Komunikacja społeczna
  Zagadnienie biomedyczne
  Zagadnienia seksuologiczne
  Zagadnienie psychologiczno-pedagogiczne
  Podstawy wychowania do życia w rodzinie
  Systemy polityczne współczesnego świata
  Podstawy ustrojowe i instytucjonalne UE
  Wybrane problemy współczesnego świata
  Teorie demokracji
  System polityczno-administracyjny Polski
  Przemiany w Polsce i świecie po 1989 roku
  Edukacja regionalna
  Doktryny i ruchy polityczne
  Elementy ekonomii i gospodarki
  Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
  Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
  Praktyki dydaktyczne
  Seminarium dyplomowe

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów: dr Dorota Kiełb-Grabarczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 2 semestry/240 godz.
  5. Ilość punktów ECTS:    30
  6. Koszt studiów:1500 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, głównie pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem.
  Studia realizowane są w systemie blended-learning w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów, różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych, warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru obowiązującego w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  Niniejszy program stanowi podstawę merytoryczną, organizacyjną i metodyczną procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych. Zawarte w nim ustalenia dotyczą wszystkich uczestników procesu kształcenia: kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracyjnych, a także słuchaczy.
  Program opracowano w konwencji modułowej umożliwiając słuchaczom wybór w trakcie drugiego semestru studiów jednej ze specjalizacji: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe, edukacja dla bezpieczeństwa.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Bezpieczeństwa Narodowego  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Absolwenta studiów charakteryzuje:
  •    znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami w perspektywie personalnej i strukturalnej, z uwzględnieniem przestrzeni społecznej, kulturowej i ekologicznej;
  •    znajomość systemu obronnego, zarządzania kryzysowego i edukacji dla bezpieczeństwa, ich prawnych i organizacyjnych uwarunkowań, a także specyfiki zadań realizowanych w zakresie powyższych systemów bezpieczeństwa przez różne instytucje adekwatnie do wybranej specjalizacji;
  •    umiejętność działania w instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami prawa krajowego i międzynarodowego, sporządzania wymaganych dokumentów, analizy i oceny zagrożeń oraz innych przedsięwzięć adekwatnie do wybranej specjalizacji;
  •    rozwinięte kompetencje społeczne w zakresie dostrzegania i identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z bezpieczeństwem i działaniem w instytucjach bezpieczeństwa, wskazywania priorytetów w tym zakresie, współpracy w zespołach zadaniowych i myślenia innowacyjnego pozwalającego na konstruktywne i efektywne rozwiązywanie problemów.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  W trakcie realizacji studiów ich uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach obejmujących swoim zakresem problematykę:
  •    Teoria bezpieczeństwa
  •    Polityka i strategia bezpieczeństwa
  •    System bezpieczeństwa narodowego
  •    Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
  •    Prawne podstawy bezpieczeństwa
  •    System obronny RP
  •    Ochrona ludności i obrona cywilna
  •    System zarządzania kryzysowego
  •    Bezpieczeństwo międzynarodowe
  •    Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
  •    Systemy GIS w zarządzaniu kryzysowym
  •    Teleinformatyczne systemy zarządzania kryzysowego
  •    Reagowanie na sytuacje kryzysowe
  •    Zarządzanie kryzysowe w warunkach klęsk żywiołowych
  •    Elementy teorii wychowania dla bezpieczeństwa
  •    Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

   

  DODATKOWE KWALIFIKACJE UZYSKANE W TRAKCIE STUDIÓW:

  Studia pozwalają na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, głównie w aspekcie wykorzystania technologii GIS i teleinformatycznych systemów wspomagania zarządzania kryzysowego (w przypadku wyboru specjalizacji: zarządzanie kryzysowe).

   

  POWIĄZANIE STUDIÓW Z RYNKIEM PRACY:

  Zgodnie z postulatem zawartym w Misji Akademii Pomorskiej w Słupsku, dotyczącym uwzględniania potrzeb rynku pracy, przygotowanie oferty zostało poprzedzone analizą zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. Badania rynku pracy obejmowały zapytanie o opinię potencjalnych pracodawców: instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji partycypujących w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa oraz badania ankietowe stanowiące podstawę oceny stopnia zainteresowania studiami absolwentów kierunku „bezpieczeństwo narodowe”.
  Nasze studia przeznaczone są dla osób, którzy chcą wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom swoich pracodawców i zyskać wykształcenie w nowej dziedzinie.

   

  Kierownik studiów: dr Adam Kwiatkowski

  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Zarządzanie BHP

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: ZARZĄDZANIE BHP [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchaczami mogą być osoby pracujące w instytucjach służbyz BHP, a także spoza branży, które pragną zdobyć nowe doświadczenie zawodowe.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania systemem bezpieczeństwa pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania.
  Absolwenci studiów podyplomowych wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania oraz edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Będą dobrze przygotowani do sprawnego podejmowania decyzji w procesie kierowania, szczególnie w odniesieniu do działań w warunkach ekstremalnych, w tym i zagrożenia zdrowia lub życia.
  Przedmioty:
  •    Podstawy organizacji i zarządzania
  •    Psychologia zarządzania
  •    Prawo pracy
  •    Ochrona przeciwpożarowa
  •    Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej
  •    Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń i katastrof
  •    Ergonomia
  •    Warsztaty kreatywności i innowacyjności w ZBHP
  •    Higiena pracy
  •    Ekonomiczne problemy ochrony środowiska
  •    Ocena ryzyka zawodowego
  •    Projektowanie ergonomiczne
  •    Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
  •    Komunikacja interpersonalna
  •    Badanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy
  •    Metody i zasady prowadzenia szkoleń z zakresu BHP
  •    Dokumentacja BHP
  •    Seminarium

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Krzysztof Rogowski
  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Zarządzanie pracą socjalną

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: ZARZĄDZANIE PRACĄ SOCJALNĄ [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 2 semestry / 180 godz.
  5. Ilość punktów ECTS: 60
  6. Koszt studiów: 1450 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym, której podstawowym celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach, borykających się m.in. z problemami materialnymi, psychicznymi i emocjonalnymi. Pracownicy socjalni, a w szczególności menedżerowie działający w różnych instytucjach powołanych w celu niesienia pomocy potrzebującym, dla właściwego wykonywania swojej pracy powinni dysponować szeroką wiedzą z obszaru nauk społecznych, w tym z dyscypliny nauk o zarządzaniu.
  Studia podyplomowe Zarządzanie pracą socjalną są kierowane przede wszystkim do:
  •    absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków pedagogicznych, społecznych, medycznych,
  •     pracowników socjalnych pracujących w placówkach socjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, instytucjach rządowych i pozarządowych wspierających rodzinę,
  •    menedżerów instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom potrzebującym,
  •    osób pragnących podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego,
  •    osób zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w przedsięwzięcia pomocowe poza systemem publicznej pomocy społecznej.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe pedagogiczne I  lub  II stopnia.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Podstawowym celem kształcenia studiów podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest przekazanie uczestnikom wiedzy, a także umożliwienie im nabycia umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych w obszarze będącym przedmiotem kształcenia dla podniesienia jakości i efektywności ich pracy oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.
  Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną posiada określoną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, a w szczególności wykazuje się:
  •    wiedzą ogólną z dziedziny nauk społecznych oraz nauk ekonomicznych, w tym z dyscypliny nauk o zarządzaniu,
  •    znajomością tradycyjnych i współczesnych metod i narzędzi zarządzania,
  •    umiejętnością praktycznego wykorzystywania metod i narzędzi zarządzania do opisu, analizy i rozwiązywania typowych oraz nietypowych problemów występujących w pracy socjalnej,
  •    umiejętnością wykorzystywania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania dla samorozwoju,
  •    posiadaniem kompetencji zawodowych, osobowych i społecznych pozwalających na odgrywanie aktywnej roli w życiu społeczności lokalnej,
  •    przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy socjalnej i poza nim,
  •    wrażliwością etyczną i społeczną, świadomością odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem,
  •    poszanowaniem prawa w obszarze zawodowym i poza nim,
  •    świadomością konieczności ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.
  Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną staną się wysoko cenionymi na rynku pracy specjalistami z dziedziny pracy socjalnej. Lepiej i efektywniej wykonywać stojące przed nimi zadania będą zarówno menedżerowie średniego szczebla zarządzania w organizacjach pomocy społecznej, jak i pracownicy bezpośrednio zaangażowani w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Potencjalne miejsca pracy to: placówki socjalne, poradnie specjalistyczne, placówki wsparcia dziennego, placówki socjalizacyjne, placówki interwencyjne, instytucje rządowe i pozarządowe wspierające rodzinę.
  Zakłada się prowadzenie analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia studiów podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną z potrzebami rynku pracy. Wyniki tych działań będą uwzględniane w kolejnych, weryfikowanych wersjach programu kształcenia tych studiów.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Forma zajęć
  1. Formy zajęć dla poszczególnych przedmiotów dobrano biorąc pod uwagę z jednej strony ich specyfikę, z drugiej zaś możliwość jak najpełniejszego osiągnięcia założonych efektów kształcenia.
  2. Przewiduje się stosowane następujących form zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, treningi, seminarium.
  3. W planie studiów dominują formy zajęć umożliwiające rozwój u studentów praktycznych umiejętności w zakresach będących przedmiotem kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów, takie jak: ćwiczenia, warsztaty i treningi.
  Kierownik studiów: dr Irena Figurska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zarządzanie projektami - Menedżer Projektu

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - MENEDŻER PROJEKTU [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uzupełnić bądź nabyć podstawowe kompetencje menedżerskie związane z zarządzaniem projektami i przygotowującymi do wykonywania zadań Menedżera Projektu (Project Manager).
  Program studiów zakłada przygotowanie wstępne absolwenta do pełnienia zadań Menedżera Projektu oraz bezpośrednio – do podjęcia roli Asystenta Menedżera Projektu.

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru  [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Oferowane na Akademii Pomorskiej studia podyplomowe wyposażą Absolwenta w podstawowe merytoryczne i techniczne kompetencje niezbędne do: identyfikacji zasobów dla wybranego tematu projektu, przygotowania aplikacji projektu w zgodzie z wymaganą dokumentacją (na przykładach aplikacji do projektów realizowanych ze środków unijnych), zarządzania przebiegiem projektu i ewaluacji jego rezultatów. Realizowane treści studiów stanowią podbudowę dla opcji przystąpienia do uzyskania pierwszego poziomu certyfikatu w zakresie zarządzania projektami w zgodzie ze standardami IPMA – Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Projektami. Certyfikat IPMA potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje z zakresu wiedzy, doświadczenia, zdolności kierowniczych i interpersonalnych w dziedzinie zarządzania projektami i jest wydawany przez certyfikowanych ewaluatorów.
  Przedmioty:
  •    Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
  •    Zarządzanie zmianą jako podstawa zarządzania projektami
  •    Metodyka zarządzania projektami wg Project Menagement Institute
  •    Efektywna komunikacja w projekcie
  •    Źródła finansowania projektów. Identyfikacja projektu
  •    Techniki pracy organizacyjnej w projekcie
  •    Rachunek opłacalności i analiza finansowania projektów
  •    Techniki kreatywnego myślenia. Decyzja jako opcja wielokrotna – warsztat menedżerski
  •    Team leader w projekcie. Zarządzanie zespołem
  •    Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
  •    MS Project – program komputerowy wspomagający zarządzanie projektami
  •    Przygotowanie aplikacji projektowej w oparciu o dokumentację konkursów unijnych – warsztaty w generatorze wniosków
  •    Zarządzanie portfelem projektów
  •    Inne metodyki zarządzania projektami – Prince 2
  •    Projekt w środowisku przemysłowym – metoda Six Sigma i inne
  •    Zarządzanie czasem i sobą – warsztat menedżerski
  •    Seminarium

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Anna Rychły-Lipińska
  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Zarządzanie w administracji samorządowej

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia:    studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca:    Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
  4. Czas trwania studiów:    2 semestry
  5. Ilość punktów ECTS:    60
  6. Koszt studiów:    1500zł/semestr

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji samorządowej.
  Po ukończeniu studiów podyplomowych, uczestnik stanie się profesjonalistą w zakresie problematyki ogólnej, prawnej, finansowej, administracyjnej i menedżerskiej obszarów administracji samorządowej.

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe (minimum studia licencjackie).
  Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
  Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy wg  wzoru [pobierz]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia
  •    dwie koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym kandydata

  W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za nostryfikowany. Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Zwolnieni są oni z udziału w zajęciach w pierwszym semestrze, w związku z tym dokumenty mogą składać do czasu jego zakończenia. Odpowiedzialnym za rekrutację jest kierownik studiów. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  Program kształcenia umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności gospodarczej poprzez zarządzanie mieniem samorządowym. Słuchacz ma możliwość zapoznania się z aspektami programowania, finansowania i realizacji inwestycji lokalnych. Posiada również usystematyzowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, związaną z nowoczesnym zarządzaniem administracją jednostek samorządu terytorialnego i społeczno-gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego.
  Absolwent potrafi diagnozować, analizować i rozwiązywać problemy z zakresu różnych obszarów administracji samorządowej, stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania, posiada umiejętność stosowania w praktyce zasad zarządzania strategicznego, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także organizowania, kierowania i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej. Posiada również wiedze na temat realizacji inwestycji lokalnych.
  Przedmioty:
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
  • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
  • Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
  • Fundusze Unii Europejskiej dla samorządu terytorialnego
  • Komunikacja i negocjacje w administracji samorządowej
  • Nowoczesne techniki zarządzania w administracji samorządowej
  • Prawo i postępowanie administracyjne
  • Instytucje nadzoru i kontroli samorządu terytorialnego
  • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
  • Zarządzanie jakością w administracji samorządowej
  • Marketing terytorialny
  • Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych
  • Technologie informacyjne w administracji samorządowej
  • Zamówienia publiczne
  • Etyka w administracji samorządowej
  • Seminarium

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kierownik studiów:    dr Anna Rychły-Lipińska
  Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
  Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

  (Studia Podyplomowe)

  Open or Close

  1. Nazwa studiów: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA [drukuj kartę studiów]

  2. Forma studia: studia podyplomowe
  3. Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
  4. Czas trwania studiów: 3 semestry/350 godz. +180 godz. praktyk
  5. Koszt studiów:    1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

   

  DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

  O przyjęcie na studia Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych zawodowych (I stopnia) lub studiów magisterskich (II stopnia), posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w różnych typach szkół i placówek oświatowych oraz przygotowanie pedagogiczne (dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne).

   

  WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

  Ukończone studia wyższe pedagogiczne I  lub  II stopnia lub ukończone  studia  wyższe  I  lub  II  stopnia  na  różnych  kierunkach  nadające kwalifikacje pedagogiczne.
  Zgłoszenia przyjmuje Instytut  Pedagogiki  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku. O  przyjęciu  na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań). Wymagane dokumenty:
  •    podanie i kwestionariusz  osobowy [drukuj]

  •    kserokopia dowodu osobistego
  •    dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
  •    2 zdjęcia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA:

  Absolwenci dysponują kompleksową wiedzą merytoryczną, z zakresu dydaktyki szczegółowej i metodyki działalności pedagogicznej oraz  umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola oraz szkoły (klasy 1-3 szkoły podstawowej).
  Absolwenci w ramach praktyk pedagogicznych w ciągu trzech semestrów, w wybranych placówkach przedszkolnych i klasach 1-3 szkoły podstawowej uzyskają praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wczesnej edukacji.
  Miejsce zatrudnienia:
  Absolwenci Studiów Podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, jak i w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. w punktach przedszkolnych oraz w klasach 1-3 szkół podstawowych.
  Cel główny studiów:
  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacz Studiów Podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I –III
  Cele szczegółowe:
  •    Merytoryczne i praktyczne przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  •    Ćwiczenia elementów warsztatu pedagogicznego; zdobycie wiedzy na temat podstaw teoretycznych oraz praktycznych edukacji zintegrowanej
  •    Uzyskanie wiedzy na temat: a) formułowania celów działania edukacyjnego b) stosowania metod aktywizujących c) podstaw opracowywania programów edukacyjnych i terapeutycznych
  •    Zapoznanie z procedurą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz metodami diagnozowania pedagogicznego
  •    Kształtowanie kompetencji postulacyjnych (ustalanie celów, planowanie itp.) oraz umiejętności realizacyjnych
  •    Kształcenie umiejętności dostrzegania i interpretacji przez słuchaczy współczesnych zagadnień edukacyjnych oraz racjonalnego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości
  •    Zaznajomienie słuchaczy z problematyką nowatorstwa pedagogicznego oraz aktualnymi zmianami w systemie oświaty
  Charakterystyka studiów podyplomowych:
  Procesu kształcenia trwa 3 semestry, zgodnie z programem studiów, którego strukturę stanowią 3 moduły kształcenia:
  1) Przygotowania merytorycznego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz do nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej;
  2) Dydaktyki zajęć w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  3) Przygotowania warsztatowego i praktyki pedagogicznej (w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej) .
  Tematyka Studiów Podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna poświęcona jest zagadnieniom w zakresie kształcenia w zintegrowanym systemie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

   

  ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

  MODUŁ 1
  Przygotowanie w zakresie merytorycznym dotyczący:
  •    rozwoju procesów sensorycznych oraz czynności percepcyjnych w ontogenezie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  •    współczesnych koncepcji i paradygmatów edukacyjnych;
  •    teoretycznych podstaw pedagogiki wczesnoszkolnej oraz pedagogiki przedszkolnej;
  •    wybranych aspektów diagnozy pedagogicznej rozwoju dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  MODUŁ 2
  Przygotowanie w zakresie dydaktycznym nawiązujący do zasadniczych kwestii kształcenia i wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej:
  •    edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z metodyką kształcenia zintegrowanego
  •    przygotowania w zakresie metodyk szczegółowych, dotyczących edukacji literacko –językowej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, zdrowotnej, artystycznej, muzycznej, metod aktywizujących w edukacji wczesnej oraz diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu
  •    warsztatu pracy nauczyciela: opracowywania własnych programów edukacyjnych, terapeutycznych oraz posługiwania się technologiami informacyjnymi wspomagającymi proces wczesnego kształcenia i wychowania
  MODUŁ 3
  Przygotowanie w zakresie warsztatowym i praktyk pedagogicznych doskonalący ekspresję twórczą i teatralną nauczyciela, umiejętności interpersonalne, technologiczne oraz doświadczania praktycznego. Praktyka pedagogiczna w wymiarze 180 godzin, którą należy odbyć w klasach I-III szkoły podstawowej i placówkach przedszkolnych masowych, w terminie uzgodnionym z dyrekcją placówki do czasu ukończenia przez słuchacza III semestru studiów podyplomowych. Słuchacz studiów zobowiązany jest do zorganizowania praktyki we własnym zakresie oraz ponoszenia ewentualnych kosztów z nią związanych. Ponadto prowadzi dokumentację, która jest, obok opinii przygotowanej przez placówkę, elementem zaliczenia praktyk przez opiekuna praktyki pedagogicznej.

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Studia Podyplomowe Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna funkcjonują na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym Akademii Pomorskej przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 oraz ul. Partyzantów 27 (Instytut Muzyki), w którym zabezpieczono adekwatną do potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną.

  Kierownik studiów: dr Jolanta Maciąg
  Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
  tel. 59/84 05 924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.