Vademecum Studenta

logo akademia pomorskaakademia pomorska w słupsku

ІНОЗЕМЦІ / ИНОСТРАНЦЫ / FOREIGNERS

             

R E K R U T A C J A  2 0 1 6 / 2 0 1 7

Witamy w gronie studentów Akademii Pomorskiej!

 

 

DSC001521

POBIERZ INFORMATOR 

 

Historia

Akademia Pomorska w Słupsku jest wyższą uczelnią publiczną o ponad czterdziestopięcioletniej tradycji. Powstała w 1969 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (DzU Nr 18 poz.134) pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. Bazą dla WSN było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r. W trakcie wieloletniej działalności uczelni jej nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i poszerzania oferty edukacyjnej. Akademia Pomorska w Słupsku obecną nazwę przyjęła w 2006 r., wcześniej – w 1974 r. WSN przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. WSP – w Pomorską Akademię Pedagogiczną. Kolejnym etapem rozwoju jest zdobycie statusu uniwersytetu.

DZIEJE UCZELNI:
1957-1969 Studium Nauczycielskie
1969-1974 Wyższa Szkoła Nauczycielska
1974-2000 Wyższa Szkoła Pedagogiczna
2000-2006 Pomorska Akademia Pedagogiczna
od 2006 Akademia Pomorska

 

Władze Uczelni

Najwyższą władzą w uczelni jest Rektor, który koordynację istotnych obszarów działalności uczelni powierza Prorektorom. Rektor jest przewodniczącym najwyższego organu kolegialnego uczelni, którym jest Senat.

Władze Akademii Pomorskiej w Słupsku:
Rektor AP: dr hab. inż. prof. nadzw. Zbigniew Osadowski
Prorektor ds. kształcenia i studentów: dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
Prorektor ds. nauki: dr hab. prof. nadzw. Aleksander Astel
Kanclerz AP: mgr inż. Ewa Sobolewska

 

Studia w AP

Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje około 3 tys. studentów. Proponujemy kształcenie na 25 kierunkach i ponad 100 specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych - bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych - płatnych). Od roku 2012/13 prowadzone są studia III stopnia - doktoranckie w zakresie historii i literaturoznawstwa.

 

Organizacja uczelni i regulaminy

Akademia Pomorska w Słupsku jest publiczną szkołą wyższą nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej funkcjonowanie (obok wielu innych aktów prawnych) określają Konstytucja RP, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut uczelni. Podstawowe ustalenia obowiązujące w procesie kształcenia studentów zapisane są w Regulaminie Studiów. Warto zapoznać się z jego treścią, by mieć świadomość reguł związanych ze studiowaniem w naszej Uczelni. Zainteresowani lekturą Regulaminu mają możliwość dostępu do pełnej jego treści na stronie internetowej AP w strefie STUDENTA: http://apsl.edu.pl/hidden-wazne-dokumenty

Na wskazanej stronie można znaleźć również wiele istotnych i ciekawych informacji związanych z przebiegiem procesu kształcenia.

 

Pomoc materialna

Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Powyższe świadczenia przyznawane i wypłacane są na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zmianami. (895,70 zł). Wysokość miesięcznego stypendium socjalnego ustalana jest jako kwota właściwa dla przedziałów dochodowych.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zameldowania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można otrzymać również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stawki obowiązujące w roku akademickim 2016/17:

I. Stypendium socjalne:

DOCHÓD (w PLN) KWOTA STYPENDIUM (w PLN)
0 – 170,00       600
170,01 – 340,00 500
340,01 – 510,00 400
510,01 – 668,20 300
668,21 – 895,70 200

 

II.    Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

 

DOCHÓD

(w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)
zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki zamieszkanie w Domu Studenta
nr 1
zamieszkanie w Domu Studenta
nr 3 lub 4

ERASMUS

dodatek z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki zamieszkanie w Domu Studenta
nr 3 lub 4
         0 – 170,00       750 900 960 960 150 360
170,01 – 340,00 650 800 860 860 150 360
340,01 – 510,00 550 700 760 760 150 360
510,01 – 668,20 450 600 660 660 150 360
668,21 – 895,70 350 500 560 560 150 360

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność.
Stawki obowiązujące w roku akademickim 2015/16:

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KWOTA STYPENDIUM (w PLN)
Lekki 100
Umiarkowany 200
Znaczny 400
 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest do 10% najlepszych studentów na kierunku. Warunkiem otrzymania stypendium jest zaliczenie poprzedniego roku w terminie przewidzianym przez Regulamin Studiów oraz posiadanie wysokich wyników w nauce i/lub osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Wysokość stypendium rektora dla najlepszych stydentów/doktorantów w roku akademickim 2016/2017 wynosi 600 zł.

Zapomoga

Zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściową losową trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne tp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Maksymalna kwota zapomogi wynosi 1500 zł.

Więcej informacji o stypendiach znajduje się na stronie internetowej http://apsl.edu.pl/stypendia/terminy-dokumenty    
oraz w Biurze ds. Kształcenia i Studentów :

Biuro ds. Kształcenia i Studentów - Pomoc Materialna
ul. Bohaterów Westerplatte 64, pok. 320   II piętro,     tel: (59) 84 05 944
mgr Izabela Luhm – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
mgr Katarzyna Porucka– Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osiedle akademickie

Domy Studenta

Integralną częścią Akademii Pomorskiej jest Osiedle Akademickie znajdujące się przy ul. Arciszewskiego 22). Aktualnie opłaty za zakwaterowanie dla studentów i doktorantów AP wynoszą:
•    300 zł w pokoju 3 osobowym,
•    360 zł w pokoju 2 osobowym oraz
•    500 zł w pokoju 1 osobowym.

Wniosek o przydział miejsca w DS można pobrać ze strony internetowej Osiedla Akademickiego: http://apsl.edu.pl/index.php/2016-01-31-18-13-31

Wnioski składamy:

a) osobiście,

b) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , albo

c) pocztą tradycyjną , na adres: Akademia Pomorska W Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk.
parking1

Stołówka i klub studencki

Na ternie Osiedla znajduje się stołówka akademicka czynna w godz. 11.30-16.00, w której istnieje możliwość wykupienia abonamentu na obiady.

Klub studencki „Kwadrans”otwarty jest od poniedziałku do soboty w godz. 16:00-02:00

W każdym dniu grany jest inny gatunek muzyki:

poniedziałki - Beach Party

wtorki - Reagge Rock

środy- Czarna Środa

czwartki - Studencki Czwartek
piątek - Retro Student Party

sobota - Gorączka Sobotniej Nocy

 

AP przyjazna osobom niepełnosprawnym

Akademia Pomorska jest otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Staramy się zapewnić tym osobom możliwość uczestniczenia we wszystkich aspektach życia uczelni, tak by były one traktowane na równi z pozostałymi studentami. Wszystkich chcących uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Kształcenia i Studentów:

Biuro ds. Kształcenia i Studentów

mgr Grażyna Filiczkowska

ul. Boh. Westerplatte 64, pok. 321   II piętro,     tel. (59) 840-59-40, http://apsl.edu.pl/informacje-dla-osob-niepelnosprawnych

 

Wyjazdy zagraniczne

Ważnym elementem kształcenia w AP jest możliwość odbywania studiów za granicą, w formie:

- wymian krótkoterminowych (dwutygodniowych lub miesięcznych),

- wyjazdów semestralnych w ramach, np. programu LLP Erasmus +.

Więcej informacji na ten temat uzyskacie w:

Biurze Karier i Współpracy z Gospodarką,

ul. Boh. Westerplatte 64, pok. 325 II   piętro, tel: (59) 84 05 936

http://apsl.edu.pl/wspolpraca

 

Działalność studencka

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

Społeczność studencka AP reprezentowana jest przez Samorząd Studentów, do którego zadań należy przede wszystkim obrona praw i interesów studentów. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego zasiadają w najważniejszych organach kolegialnych uczelni. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego współdecyduje, opiniuje i wspiera, działając w myśl zasady „nic o studentach bez studentów”. Ponadto jest także organizatorem studenckiego życia kulturalnego m.in.: Juwenaliów, absolutoriów.

Biuro RUSS znajduje się na Osiedlu akademicki w DS. 4:

ul. Spacerowa 1b, pok. 2, tel. (59) 840-54-05., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://samorzadap.jimdo.com/
DSC048541

Studenckie Koła Naukowe

Obecnie w AP działa około 20 kół naukowych. Do najczęściej stosowanych form działalności kół naukowych można zaliczyć: cykliczne spotkania szkoleniowe, uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych przez instytuty i zakłady, organizację konferencji, seminariów i obozów naukowych. Lista kół naukowych działających na terenie Akademii Pomorskiej:

Koło Naukowe Historyków

Koło Naukowe Polonistów

Koło Naukowe „Bezpieczniki”

Koło Naukowe Germanistów „Sapere Aude!”

Naukowe Koło Filmowe Dolly

Akademicki Klub Geografii GEO Champion

Koło Naukowe Botaników

Koło Naukowe Fizjologów Zwierząt „Oxygen”

Koło Naukowe Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Studenckie Koło Naukowe „Krąg Przyjaciół Zdrowia”

Koło Ratownictwa Medycznego „RAT-PAP”

Akademickie Koło Matematyczne „Mat-AP”

Koło Naukowe „Hydrochemik”

„Humanus” Koło Ludzi Pozytywnie Zakręconych

Koło Naukowe Socjologii „Progessum”

Akademickie Koło Kaszubskie

Więcej informacji na stronie: http://apsl.edu.pl/organizacje-studenckie

DSC000071

Sport

Studenci AP mogą korzystać także ze sportowego zaplecza Uczelni. W ramach zajęć fakultatywnych mogą uczestniczyć w treningach siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, judo, futsalu, siłowni czy też zajęć ruchowych przeznaczonych dla studentów 50 +. Centrum Sportowo –Rehabilitacyjne organizuje także turnieje, rozgrywki i obozy sportowe.

 

 

Ułatw sobie studenckie życie....

czyli jak poradzić sobie z biurokracją!!!

 

Jeżeli chcesz coś załatwić lub zapytać o jakąś sprawę

– obierz właściwą drogę:

 

Dziekanat

   strzalka

 • sprawy dotyczące Twoich studiów
 • zaświadczenia o studiach
 • legitymacja studencka
 • karta zaliczeń
 • egzaminy, zaliczenia, warunki,
 • dodatkowe zajęcia, powtarzanie przedmiotu lub semestru,
 • przeniesienie bądź wznowienie studiów

Instytut

   strzalka

 • rozkłady zajęć
 • wykładowcy
 • praktyki
 • program studiów

Biuro ds. Kształcenia i Studentów

     strzalka

 • umorzenie płatności, zwroty opłat,
 • odwołanie do decyzji o skreśleniu,
 • pomoc materialna (składanie wniosków, odbiór decyzji),
 • pomoc studentom niepełnosprawnym,
 • organizacje studenckie i koła naukowe